सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
मिनिटिलर/ उच्च घनत्व स्याउ विरुवा सूचना 2080-08-12 Closed !!!
उच्च घनत्व स्याउ विरुवा /मिनिटिलेरको सुचना 2080-08-11 2080-08-11
आ ब २०८०/८१ का कार्यक्रमका प्रस्तावनाको सुचना 2080-06-04 Closed !!!

प्रकाशनहरु

बार्षिक पुस्तिका २०७८/७९
उच्च घनत्व स्याउका बिरुवाको स्पेसिफिकेशन सम्बन्धमा
स्याउ र ओखर क्षेत्र बिस्तार सम्बन्धी फारम
सिचाई सम्बन्धी फारम
भण्डारण प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना सम्बन्धी फारम
बार्षिक पुस्तिका २०७८/७९
स्याउ सुपरजोन जुम्लाको परिचय
स्याउ र ओखरको व्यबसाियकरणका लागि स्याउ सुपरजोन जुम्लाले तय गरेको मार्गदर्शन
स्याउ बालीमा तालीम तथा काँटछाँट प्रबिधि
स्याउ र ओखर खेती म्यानुअल
उच्च घनत्व स्याउका बिरुवाको स्पेसिफिकेशन सम्बन्धमा
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल
स्याउ र ओखर क्षेत्र बिस्तार सम्बन्धी फारम
सिचाई सम्बन्धी फारम
भण्डारण प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना सम्बन्धी फारम
नर्सरी श्रोत केन्द्र सम्बन्धी फारम
चक्लाबन्दी कार्यक्रम सम्बन्धी फारम