जम्मा प्रकाशन: 8
स्याउ बगैचामा रोग किरा ब्यवस्थापन
बार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति पुस्तिका २०७९/०८०
बार्षिक पुस्तिका २०७८/७९
स्याउ सुपरजोन जुम्लाको परिचय
स्याउ र ओखरको व्यबसाियकरणका लागि स्याउ सुपरजोन जुम्लाले तय गरेको मार्गदर्शन
स्याउ बालीमा तालीम तथा काँटछाँट प्रबिधि
स्याउ र ओखर खेती म्यानुअल
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जुम्लाको ब्रोसर