नेपाल सरकार
 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

  प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
  परियोजना कार्यन्वयन एकाइ, जुम्ला

 फोन नं.: ०५८७-५२०६६६

       ईमेल: pmamp.piu.jumla@gmail.com