जम्मा सूचना: 44
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
दाबि विरोध सम्बन्धि सुचना 2081-01-28 2081-02-03
कार्यक्रम सम्पन्न पश्चायत रकम भुक्तानीका लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु 2081-01-25 2081-03-10
कृषि तथा पशुपन्छी सामाग्रीको न्यूनतम मूल्य सहित सूचिकृत हुने सूचना 2080-12-28 Closed !!!
कृषि तथा पशुपन्छी सामाग्रीको न्यूनतम मूल्य सहित सूचिकृत हुने सूचना 2080-12-28 Closed !!!
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता बिकास कार्यक्रम संन्चालनका लागि प्रस्ताव आब्हानको सूचना 2080-11-15 Closed !!!
कृषि औजार उपकरणको दोस्रो फटक प्रकाशन सूचना 2080-11-09 Closed !!!
दोस्रो पटक सूचना 2080-11-03 Closed !!!
कृषि औजार उपकरण बितरण सम्वन्धि सूचना 2080-10-17 Closed !!!
उच्च घनत्व स्याउ बिरुवा 2080-10-11 Closed !!!
स्याउ र ओखर क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रम 2080-10-11 Closed !!!
बिभिन्न प्रस्ताव तथा कार्यक्रमहरुको छनोट सम्वन्धमा 2080-10-07 Closed !!!
Minitiller notice 2080-10-07 Closed !!!
मौजुदा सुचिमा सूचिकृत सुचिकृत सम्वन्धमा । 2080-10-03 Continuous
थप सुविधा तथा अन्य सेवा सुविधा पेश गर्ने सम्वन्धमा 2080-10-03 Continuous
सुचिकृत सम्वन्धमा । 2080-09-25 Closed !!!
दोस्रो पटक क्याटलग बिधिबाट प्रस्ताव आब्हान सम्वन्धमा 2080-09-25 Closed !!!
क्याटलग बिधिबाट प्रस्ताव आब्हान सम्वन्धमा 2080-09-13 Closed !!!
क्याटलग बिधिबाट प्रस्ताव आब्हान सम्वन्धमा 2080-09-13 Continuous
मिनिटिलर/ उच्च घनत्व स्याउ विरुवा सूचना 2080-08-12 Closed !!!
उच्च घनत्व स्याउ विरुवा /मिनिटिलेरको सुचना 2080-08-11 Closed !!!