जम्मा प्रकाशन: 17
कृषि तथा पशुपंन्छी एद्यमशिलता बिकास कार्यक्रम प्रस्ताप फाराम
स्याउ बगैचामा रोग किरा ब्यवस्थापन
बार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति पुस्तिका २०७९/०८०
बार्षिक पुस्तिका २०७८/७९
उच्च घनत्व स्याउका बिरुवाको स्पेसिफिकेशन सम्बन्धमा
स्याउ र ओखर क्षेत्र बिस्तार सम्बन्धी फारम
सिचाई सम्बन्धी फारम
भण्डारण प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना सम्बन्धी फारम
नर्सरी श्रोत केन्द्र सम्बन्धी फारम
चक्लाबन्दी कार्यक्रम सम्बन्धी फारम
औजार उपकरण सम्बन्धी प्रस्ताव फारम
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल
स्याउ सुपरजोन जुम्लाको परिचय
स्याउ र ओखरको व्यबसाियकरणका लागि स्याउ सुपरजोन जुम्लाले तय गरेको मार्गदर्शन
स्याउ बालीमा तालीम तथा काँटछाँट प्रबिधि
स्याउ र ओखर खेती म्यानुअल
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जुम्लाको ब्रोसर